من قسمتِ «پیوند های روزانه» وبلاگم را خیلی دوست دارم. یعنی احساس می کنم نیمی از رسالتِ من به عنوان یک بلاگر، در پیوند های روزانه ام نهفته است و لینک دادن به خوبْ‌نوشته های دیگران بخشی از زادتوشه آخرتم محسوب می شود.

منوی پیوند های روزانه، چند ردیف جا دارد. روالِ کار این طوری می شود که هروقت یک عنوان جدید اضافه شد، آن عنوانی که از آخرِ منو شوت می شود بیرون، خودش را میرساند اینجا و توی این صفحه-اولِ این لیست- ذخیره می شود.

چون، می دانید که، نیمی از رسالتِ من در مقام وبلاگ نویس، لینک دادن به نوشته های خوب دیگران است.