تماس اختصاصی با جولیک فقط در این مکان [شعبه دیگری ندارد!]